Home
Europese richtlijnen PDF Print E-mail

Kaderrichtlijn Water KRW

De Kaderrichtlijn Water kent vis als biologisch kwaliteitselement voor overgangswateren. Hierbij wordt de toestand van het watersysteem beoordeeld aan de hand van de samenstelling en abundantie van soorten. Deze worden met een referentie of onverstoorde toestand vergeleken, waaruit een goede ecologische toestand (GET) wordt afgeleid. Sterk veranderde wateren moeten voldoen aan het goede ecologisch potentieel, zeg maar het maximaal haalbare gegeven de onomkeerbare veranderingen.

ZiltWater heeft in samenwerking met collega vis-experts de KRW maatlat voor vis in overgangswateren ontwikkeld en is betrokken bij de internationale afstemming van de vismaatlatten in Europa. Daaraan wordt gewerkt in de NEA GIG Fish werkgroep.

Vanaf 2006 zijn de vissen in Eems-Dollard en Westerschelde jaarlijks in mei en september met de ankerkuil bemonsterd om de KRW vismaatlat te kunnen bepalen. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of deze watersystemen aan een goede ecologische toestand of ecologisch potentieel voldoen.

Vogel- en habitatrichtlijn VHR / Natura 2000

De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland uitgewerkt in Natura 2000 en via de Natuurbeschermingswet (NB-wet). Als onderdeel van een MER (milieueffect-rapportage) moet voor de NB-wet vaak een Passende Beoordeling worden gemaakt om aan te tonen dat er geen significante negatieve effecten op de natuurwaarden zullen optreden door het voorgenomen initiatief.

ZiltWater levert specialistische bijdragen aan Passende Beoordelingen die betrekking hebben op zoute watersystemen (Westerschelde, Eems-Dollard, Waddenzee, Noordzee-kustzone) en dan met name de effecten op de hogere trofische niveaus (vissen, vogels en zeezoogdieren) en de habitattypen H1110 (permanent overstroomde zandbanken), H1130 (estuaria) en H1140 (droogvallende slik- en zandplaten).

ZiltWater heeft meegewerkt aan de volgende Passende Beoordelingen: PB Garnalenvisserij (2008), PB Verruiming Eemshaven (2008), PB Mechanische Pierenwinning Balgzand (2009), PB Offshore windparken Bard, EP, GWS (2009), PB Aardgasgestookte electriciteitscentrale Eemsmond Energie BV (2009).

ZiltWater heeft een "Toetsing Traditionele Visserij in gesloten gebieden Friese IJsselmeerkust op grond van de Nb-wet 1998" uitgevoerd (ZiltWater Advies, Rapport 1102 d.d. 17 oktober 2011).

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 09 March 2016 15:34
 
Joomla templates by a4joomla